Miami
Posts

  • Ladies beach polo

    The first ladies beach polo tournament was organized by the Miami Beach Polo Club in 2009.